Horoscope
from 31 to 06
 Latest Video
Suba Nimithi
02-09-2014
Davase Subha Muhurthaya
02-09-2014
Dawase Palapala
02-09-2014
Para Kiyana Tharuka
01-09-2014
Dawase Lagna Palapala
01-09-2014
Dawase Suba Muhurthaya
01-09-2014
Dawase Suba Muhurthaya
31-08-2014
Davase Subha Muhurthaya
30-08-2014
Dawase Lagna Palapala
29-08-2014
Dawase Lagna Palapala
28-08-2014
Dawase Suba Muhurthaya
28-08-2014
Tharu Walalla
27-08-2014
Sep 02, 2014   Views: 194   ish,qu ,.ak n,kak

fïI
/lshd lghq;=j, iqúfYaIs ÈhqKqjla fmkakqï lrk wo Èk jHdmdßl lghq;=j,o

Sep 01, 2014   Views: 2770   ish,qu ,.ak n,kak

fïI
wd¾:slfhao j¾Okhla olakg ,efnk wo Èk wOHdmk lghq;=j,g hym;ah'

Aug 30, 2014   Views: 2722   ish,qu ,.ak n,kak

fïI
ñ;=rka iu. wdrjq,la mek ke.Sfï jd;djrKhla mj;S'

Aug 29, 2014   Views: 2723   ish,qu ,.ak n,kak

fïI
ksoyia nj fndfyda fihskau w.hk Èkhls' úfõlfhka úfkdaofhka oji .; lsÍug wdidjla we;s fõ'

Aug 28, 2014   Views: 2734   ish,qu ,.ak n,kak

lgl
wÆ;a /lshd  n,d‍fmdfrd;a;= jk whg b;d YqNodhlh' /lshdj, fhfok whg

   Sinhala Article
Sep 03, 2014 01:38 am Views: 85
Sep 02, 2014 01:49 am Views: 2886
Sep 01, 2014 04:21 pm Views: 2866
Sep 01, 2014 04:19 pm Views: 2836
Sep 01, 2014 04:15 pm Views: 2899
Sep 01, 2014 12:18 am Views: 2793
Sep 01, 2014 12:14 am Views: 2756
Aug 31, 2014 11:43 pm Views: 2753
Aug 31, 2014 11:41 pm Views: 2831
Aug 31, 2014 12:54 am Views: 2761
Aug 31, 2014 12:31 am Views: 2747
Aug 30, 2014 01:46 am Views: 2779
Aug 30, 2014 12:53 am Views: 2736
Aug 30, 2014 12:33 am Views: 2738
Aug 29, 2014 03:51 pm Views: 2758
Aug 28, 2014 04:12 pm Views: 2732
Aug 28, 2014 04:08 pm Views: 2729
Aug 28, 2014 04:06 pm Views: 2729
Aug 28, 2014 01:08 am Views: 2723
Aug 28, 2014 01:03 am Views: 2728
Aug 26, 2014 11:36 pm Views: 2727
Aug 26, 2014 11:10 pm Views: 2726
Aug 26, 2014 02:10 am Views: 2728
Aug 25, 2014 03:55 pm Views: 2721
Aug 23, 2014 12:59 am Views: 2734
Aug 22, 2014 04:08 pm Views: 2728
Aug 22, 2014 12:46 am Views: 2720
Aug 20, 2014 04:05 pm Views: 2720
Aug 20, 2014 03:59 pm Views: 2723
   English Article
Feb 27, 2014 01:04 am Views: 2755
Feb 27, 2014 01:01 am Views: 2729
Jan 29, 2014 03:22 pm Views: 2737
Jan 01, 2014 11:09 am Views: 2750
Dec 11, 2013 12:05 pm Views: 2725
Dec 11, 2013 12:04 pm Views: 2727